Đề thi địa lý năm 2020 và cách giải đề

Đề thi địa lý năm 2020 và cách giải đề. Dưới đây là đề thi địa lý năm 2020 và cách giải đề cho mọi người cùng tham khảo.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 lại rơi vào tháng 8 do ảnh hưởng bởi dịch covid. Các môn khoa học xã hội được tổ chức thi vào ngày 10/8 và tình hình có vẻ khả quan. Dưới đây là đề thi địa và đáp án của nó được chúng tôi cập nhật cho mọi người cùng tham khảo.

Đề thi địa lý năm 2020 và cách giải đề
Đề thi địa lý năm 2020 và cách giải đề

Đề thi và đáp án Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 – Môn Địa lý

Theo quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, nội dung đề thi chủ yếu xoay quanh các kiến thức địa lý năm 12. Cũng như năm 2019, hình thức thi của môn này là đánh trắc nghiệm.

Mời các bạn thí sinh tham khảo đề thi môn Địa lý 2020 – Đang cập nhật

Đáp án đề thi địa năm 2020

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Mã đề: 301

41. A 42. D 43. A 44. A 45. D 46.C 47. B 48. B 49. C 50. B
51. D 52. B 53. C 54. D 55. C 56. D 57. A 58. B 59. C 60. B
61. A 62. D 63. D 64. C 65. C 66. D 67. A 68. C 69. B 70. B
71. A 72. A 73. C 74. C 75. B 76. A 77. B 78. A 79. A 80. C

 

Mã đề: 302

41. D 42. D 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. C 49. D 50. C
51. A 52. D 53. B 54. C 55. D 56. D 57. B 58. C 59. C 60. B
61. B 62. B 63. A 64. C 65. B 66. B 67. D 68. A 69. B 70. D
71. C 72. A 73. D 74. C 75. A 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

Mã đề:  303

41. B 42. D 43. A 44. C 45. C 46. C 47. D 48. A 49. C 50. B
51. A 52. B 53. B 54. A 55. D 56. C 57. C 58. B 59. D 60. C
61. A 62. C 63. D 64. A 65. A 66. D 67. A 68. B 69. A 70. C
71. D 72. D 73. D 74. B 75. A 76. C 77. B 78. B 79. C 80. B

Mã đề: 304

41. C 42. C 43. A 44. B 45. A 46. C 47. D 48. B 49. A 50. B
51. A 52. D 53. C 54. B 55. C 56. C 57. D 58. B 59. D 60. D
61. C 62. A 63. C 64. B 65. D 66. B 67. C 68. B 69. C 70. A
71. A 72. B 73. B 74. D 75. D 76. A 77. D 78. B 79. A 80. A

Mã đề: 305

41. C 42. A 43. B 44. C 45. B 46. A 47. D 48. D 49. B 50. D
51. A 52. D 53. A 54. C 55. D 56. A 57. D 58. D 59. A 60. D
61. A 62. D 63. C 64. B 65. B 66. B 67. D 68. A 69. B 70. D
71. A 72. B 73. D 74. A 75. B 76. B 77. B 78. B 79. A 80. A

 

Mã đề: 306

41. D 42. D 43. C 44. A 45. A 46. B 47. D 48. A 49. C 50. B
51. A 52. B 53. B 54. D 55. C 56. C 57. A 58. C 59. C 60. C
61. A 62. C 63. A 64. D 65. A 66. D 67. C 68. A 69. D 70. D
71. C 72. D 73. A 74. C 75. A 76. C 77. D 78. C 79. D 80. D

Mã đề: 307

41. B 42. D 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. B 49. C 50. B
51. B 52. A 53. D 54. A 55. B 56. C 57. C 58. B 59. A 60. D
61. D 62. C 63. A 64. C 65. C 66. C 67. A 68. A 69. D 70. A
71. B 72. C 73. D 74. D 75. C 76. A 77. D 78. C 79. C 80. D

 

Mã đề: 308

41. D 42. B 43. C 44. D 45. C 46. B 47. A 48. C 49. D 50. D
51. B 52. D 53. A 54. A 55. B 56. C 57. C 58. C 59. D 60. C
61. B 62. B 63. D 64. C 65. C 66. D 67. B 68. A 69. B 70. C
71. A 72. A 73. B 74. B 75. A 76. A 77. B 78. B 79. D 80. D

 

Mã đề: 309

41. A 42. A 43. C 44. B 45. A 46. C 47. D 48. C 49. B 50. A
51. B 52. D 53. B 54. C 55. B 56. C 57. A 58. C 59. B 60. D
61. A 62. C 63. D 64. D 65. D 66. B 67. A 68. A 69. A 70. C
71. C 72. B 73. A 74. C 75. B 76. C 77. A 78. C 79. B 80. B

 

Mã đề: 310

41. A 42. B 43. C 44. B 45. D 46. C 47. B 48. B 49. A 50. A
51. A 52. D 53. C 54. B 55. B 56. D 57. C 58. D 59. A 60. A
61. A 62. B 63. B 64. C 65. D 66. A 67. A 68. A 69. C 70. D
71. B 72. B 73. C 74. D 75. D 76. B 77. B 78. D 79. C 80. D

 

Mã đề: 311

41. D 42. D 43. A 44. C 45. A 46. B 47. B 48. D 49. B 50. B
51. B 52. D 53. B 54. B 55. A 56. C 57. C 58. C 59. D 60. A
61. D 62. C 63. C 64. B 65. A 66. D 67. C 68. D 69. D 70. C
71. C 72. A 73. B 74. A 75. A 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

 

Mã đề: 312

41. A 42. B 43. D 44. D 45. D 46. A 47. A 48. A 49. B 50. A
51. C 52. B 53. B 54. C 55. D 56. C 57. B 58. B 59. B 60. D
61. B 62. C 63. C 64. C 65. D 66. D 67. C 68. B 69. C 70. B
71. D 72. D 73. C 74. B 75. D 76. D 77. C 78. B 79. C 80. D

 

Mã đề: 313

41. D 42. C 43. D 44. A 45. C 46. D 47. D 48. C 49. D 50. D
51. A 52. B 53. C 54. D 55. C 56. B 57. D 58. C 59. C 60. B
61. A 62. A 63. B 64. B 65. A 66. C 67. D 68. C 69. A 70. D
71. B 72. A 73. B 74. A 75. A 76. A 77. B 78. B 79. D 80. D

 

Mã đề: 314

41. B 42. D 43. C 44. B 45. C 46. C 47. A 48. A 49. D 50. C
51. D 52. D 53. B 54. A 55. D 56. D 57. D 58. A 59. D 60. B
61. A 62. D 63. C 64. B 65. A 66. C 67. C 68. A 69. B 70. A
71. C 72. A 73. A 74. C 75. B 76. A 77. D 78. A 79. A 80. C

 

Mã đề: 315

41. D 42. C 43. C 44. C 45. D 46. A 47. C 48. B 49. C 50. B
51. A 52. B 53. B 54. B 55. C 56. A 57. D 58. D 59. A 60. A
61. D 62. B 63. A 64. A 65. C 66. D 67. D 68. C 69. B 70. A
71. A 72. B 73. C 74. B 75. D 76. C 77. C 78. D 79. A 80. D

 

Mã đề: 316

41. C 42. D 43. C 44. D 45. B 46. A 47. D 48. D 49. A 50. B
51. D 52. B 53. B 54. A 55. A 56. A 57. C 58. A 59. D 60. C
61. A 62. A 63. A 64. D 65. C 66. B 67. B 68. B 69. A 70. B
71. B 72. D 73. D 74. B 75. D 76. A 77. A 78. A 79. B 80. B

 

Mã đề: 317

41. A 42. D 43. C 44. D 45. D 46. D 47. B 48. C 49. D 50. C
51. B 52. A 53. C 54. B 55. B 56. B 57. A 58. A 59. B 60. C
61. B 62. B 63. A 64. A 65. B 66. A 67. C 68. B 69. A 70. B
71. C 72. C 73. C 74. B 75. C 76. A 77. B 78. C 79. A 80. C

 

Mã đề: 318

41. C 42. C 43. B 44. D 45. B 46. A 47. A 48. A 49. B 50. A
51. C 52. D 53. D 54. A 55. C 56. C 57. A 58. A 59. A 60. B
61. A 62. B 63. A 64. B 65. D 66. C 67. B 68. A 69. C 70. B
71. D 72. D 73. B 74. D 75. B 76. C 77. B 78. C 79. D 80. D

 

Mã đề: 319

41. B 42. A 43. B 44. D 45. D 46. A 47. A 48. D 49. A 50. C
51. B 52. D 53. D 54. D 55. A 56. C 57. D 58. D 59. A 60. C
61. A 62. B 63. C 64. C 65. B 66. C 67. C 68. C 69. D 70. A
71. D 72. C 73. B 74. C 75. C 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

 

Mã đề: 320

41. D 42. D 43. C 44. A 45. B 46. D 47. D 48. D 49. B 50. B
51. A 52. A 53. C 54. A 55. B 56. B 57. B 58. A 59. C 60. B
61. D 62. C 63. C 64. A 65. B 66. D 67. A 68. C 69. B 70. B
71. B 72. C 73. D 74. C 75. C 76. C 77. C 78. D 79. B 80. D

 

Mã đề: 321

41. D 42. B 43. A 44. B 45.C 46. B 47. B 48. A 49. D 50. C
51. A 52. C 53. C 54. A 55. C 56. D 57. B 58. A 59. B 60. D
61. D 62. A 63. A 64. C 65. D 66. B 67. D 68. A 69. D 70. C
71. B 72. D 73. C 74. D 75. C 76. B 77. C 78. A 79. B 80. B

 

Mã đề: 322

41. B 42. A 43. C 44. D 45. D 46. B 47. D 48. A 49. A 50. B
51. B 52. C 53. D 54. A 55. A 56. C 57. A 58. A 59. C 60. D
61. C 62. D 63. D 64. C 65. A 66. A 67. D 68. C 69. A 70. A
71. C 72. C 73. A 74. A 75. D 76. B 77. D 78. A 79. D 80. C

 

Mã đề: 323

41. D 42. A 43. D 44. A 45. B 46. A 47. B 48. D 49. B 50.A
51. D 52. C 53. C 54. D 55. C 56. D 57. D 58. C 59. D 60. C
61. B 62. B 63. B 64. D 65. B 66. B 67.D 68.C 69. C 70. C
71. B 72. D 73. C 74. C 75. C 76. D 77. B 78. B 79. D 80. D

 

Mã đề: 324 

41. A 42. B 43. B 44. A 45. A 46. B 47. A 48. C 49. C 50. C
51. B 52. B 53. C 54. D 55. A 56. D 57. D 58. A 59. D 60. C
61. D 62. A 63. B 64. C 65. B 66. D 67. B 68. B 69. B 70. D
71. C 72. D 73. A 74. D 75. C 76. C 77. C 78. A 79. C 80. D

 

Bí quyết để có thể khoanh trắc nghiệm điểm cao

1. Tự chịu trách nhiệm về bản thân.

Kỳ thi tốt nghiệp sẽ không giống như bất cứ kỳ thi nào khác, nó quyết định tương lai của người học, chính vì thế, ngay từ bây giờ, tự ý thức học tập là điều cần thiết nhất.

2. Chủ động, không bị động.

Để đạt điểm cao khi thi THPT, điều bạn cần là học thuộc lý thuyết và biết cách vận dụng để thực hành, những môn thi trắc nghiệm là những môn không chỉ thuộc bài là đủ mà còn phải biết cách phân tích..

3. Đừng làm quá tải bản thân.

Một số sinh viên nghĩ rằng dành nhiều thời gian nhất có thể ở trường đại học là một niềm tự hào. Đây không phải là sự thật. Học 4 hoặc tối đa 5 môn học mỗi kỳ. Và, trừ khi bạn rất đặc biệt, đừng chọn nhiều hơn một chuyên ngành. Mỗi ngành được trang bị 10 hoặc 12 môn học bắt buộc, và bạn thực sự có thể giết chết điểm trung bình của mình nếu bạn học quá nhiều, tức là bị ép các môn bắt buộc trong ngành chuyên môn mà bạn chỉ quan tâm một nửa.

4. Lập kế hoạch.

Một phần của việc đạt điểm cao là sự cân bằng giữa tất cả những gì bạn cần làm, tuần này qua tuần khác. Vì vậy, có được một lịch điện tử sẽ tốt hơn và nhập tất cả các lớp học, bài kiểm tra, giấy tờ và giờ làm việc của giáo sư (sau này sẽ cần nhiều hơn). Đối với những bạn can đảm, bạn cũng nên điền số giờ lên kế hoạch học hàng tuần cho từng môn học. Bằng cách đó, bạn sẽ có một kế hoạch (hoặc ít nhất là một ý tưởng) về những gì bạn sẽ làm trong quá trình của một học kỳ.

5. Tham gia lớp học.

Hầu hết học sinh có một giới hạn: số lượng bài giảng mà họ có thể bỏ lỡ mà vẫn có thể học tốt. Nhưng nếu có 35 buổi học thì mỗi buổi có khoảng 3% nội dung yêu cầu. Thiếu 7 buổi là 20%. Và, nếu bạn biến mất khỏi lớp học ngay trước Lễ Tạ ơn và giáo sư chọn một câu hỏi tiểu luận để kết thúc mỗi tiết học…. Chà, bạn thực sự có thể gây thiệt hại lớn cho điểm trung bình chung của mình với cái giá của một lớp học.

6. Trở thành một robot ghi chú .

Trong nhiều khóa học nhập môn, thành phần bài giảng của giáo viên chủ yếu là tài liệu kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ. Vì vậy, bạn cần ghi lại tất cả những gì giáo sư đã nói trong bài giảng. Đừng lo lắng quá nhiều về cấu trúc và quên về “hệ thống ghi chú” đặc biệt (Hệ thống ghi chú Cornell, Lập bản đồ tư duy, hoặc “năm R của ghi chú tốt”). Chỉ cần viết ra tất cả là bạn có thể sửa chữa nó sau này.

7. Tránh làm quá nhiều việc.

Sẽ là một ý kiến ​​tồi nếu bạn lên kế hoạch làm một việc hai lần: ghi âm bài giảng với ý tưởng sẽ nghe lại chúng khi bạn về nhà, đọc lại bài báo ba lần, chép lại ghi chú của bạn vào ngày trước khi kiểm tra. Tập trung hết mức có thể trong lần đầu tiên và làm tốt công việc.

8. Hãy cống hiến hết mình cho việc học.

Tại trường THPT, bạn phải chuẩn bị một hoặc hai giờ (đôi khi hơn) cho mỗi lớp học. Điều này có nghĩa là lập ngân sách thời gian mỗi tuần và tìm “môi trường học tập” thích hợp. Không có thiết bị, không có mạng xã hội, không có bạn bè, không có ăn uống chỉ dành tâm trí để giải quyết công việc. Chúng tôi biết điều này có thể gây đau đớn nhưng tất cả học sinh đạt điểm A đều làm điều đó (bất kể họ nói gì với bạn).

9. Nhân đôi cho các bài kiểm tra.

Trước mỗi bài kiểm tra, hãy tự tạo một bài kiểm tra mẫu và thực hiện nó, với những câu hỏi giống như những câu hỏi mà bạn mong đợi trong kỳ thi thật. Làm chúng trong điều kiện thi (không ghi chú, giới hạn thời gian). Sử dụng tờ rơi, hướng dẫn học tập, bài tập về nhà và thí nghiệm, bài kiểm tra cũ và lời khuyên từ các giáo viên để soạn câu hỏi kiểm tra. Nếu bạn nhận được đề thi và câu hỏi nhiều bất ngờ, bạn chưa thực sự chuẩn bị chu đáo.

Bài viết trên đã giúp mọi người biết được đề thi địa cùng cách để có thể làm bài trắc nghiệm điểm cao, hy vọng mọi người có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ bài viết này.

Bài viết liên quan